Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad Pacjentem i jego rodziną oraz społecznością w środowisku zamieszkania. Obejmuje opieką osoby zdrowe i chore niezależnie od wieku i płci, osoby niepełnosprawne oraz osoby w stanie terminalnym. Wykonuje świadczenia w zakresie:

- promocji zdrowia i profilaktyki chorób

- świadczeń pielęgnacyjnych

- świadczeń diagnostycznych

- świadczeń leczniczych

- świadczeń rehabilitacyjnych.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka współpracuje z wieloma instytucjami, takimi jak: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej/lekarz rodzinny, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, pielęgniarka opieki długoterminowej czy innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych, jak również przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Pielęgniarka POZ udziela świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, w poszanowaniu praw Pacjenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zasadami etyki zawodowej.